>>รายงาน HICI ปีงบประมาณ 2560

1. สามารถกรอกรายงานดัชนีลูกน้ำยุงลายจากการสำรวจของ อสม.รายสัปดาห์แยกรายสถานบริการได้  ที่นี่

                                                                    **รพ.สต.จานลาน                         **รพ.สต.อุ่มยาง

                                        **รพ.สต.โพนเมือง                       **รพ.สต.นาสะแบง

                                        **รพ.สต.ถ่อน                               **รพ.พนา

2. สามารถกรอกข้อมูลสุ่มประเมินไขว้ระหว่างสถานบริการได้   ที่นี่

คุณอยู่ที่: Home แจ้งข่าวบอกกล่าว >>รายงาน HICI ปีงบประมาณ 2560