>>รายงาน HI CI ปีงบประมาณ 2559

ขอให้ทุกสถานบริการกรอกรายงาน HI CI ทุกสัปดาห์ 

สรุปผลรายงานทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดมา

กรอกข้อมูลได้ที่นี่     

                      *รพ.สต.จานลาน                           *รพ.สต.นาสะแบง

                 *รพ.สต.อุ่มยาง                             *รพ.สต.ถ่อน

                 *รพ.สต.โพนเมือง                          *โรงพยาบาลพนา

 

คุณอยู่ที่: Home แจ้งข่าวบอกกล่าว >>รายงาน HI CI ปีงบประมาณ 2559