นพ.สสจ.อจ. เยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา

  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และทีมผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา และมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยทุกคน Change to Pro Amnat เน้น 4 ยุทธศาสตร์ เป็นศูนย์กลาง ได้แก่
1.เป็นศูนย์ประชุม
2.เป็นศูนย์ฝึกอบรม
3.เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนา
4.เป็นศูนย์ท่องเที่ยว
และงานแพทย์แผนไทยด้านอื่นๆ เน้นการ sharing ร่วมกันในหน่วยผลิตและหน่วยบริการ ให้เกิดการพัฒนากลุ่มในงานแพทย์แผนไทย

คุณอยู่ที่: Home ข่าวหน้าหนึ่ง นพ.สสจ.อจ. เยี่ยมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา